Privatlivspolitik

November First behandler persondata om brugere af vores hjemmeside og Handelsplatform, ansatte i November First og vores kunder samt partnere. November First værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de persondata, som November First behandler. Med persondata menes der information, der kan henføres til en bestemt person, f.eks. navn og mailadresse. Det er November Firsts mål at opretholde et højt sikkerhedsniveau for at beskytte personoplysninger. I forbindelse hermed har November First udarbejdet denne Privatlivspolitik for at informere dig om, hvilke data November First behandler og hvordan. November First har derfor truffet de passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod f.eks. tab, manipulering og uautoriseret adgang. November First tilpasser løbende sikkerheden. Al behandlet persondata bliver betragtet som fortrolig information. November First sikrer dette ved at sørge for, at alle medarbejdere er underlagt fortrolighed, samt har November First procedurer herfor og sikrer ligeledes, at vores medarbejdere ved hvordan persondata må behandles.

 

1. Accept

Denne Privatlivspolitik gælder for alle ydelser på November Firsts Handelsplatform samt enkeltstående tilkøb, brug af hjemmesiden eller Handelsportalen samt al kommunikation med November First. Du kan læse mere om ydelserne i ”Forretningsbetingelserne”. November First er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som sker hos November First i forbindelse med oprettelsen som kunde, den hertil løbende administration og eventuelle opsigelse. Hvis der er givet samtykke til, at personoplysninger må videregives til November Firsts samarbejdspartnere, vil de respektive samarbejdspartnere selv blive dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som sker til deres egne formål. Ved brug af hjemmesiden, Handelsplatformen og November Firsts ydelser, accepteres denne Privatlivspolitik. Hvis hjemmesiden benyttes, Handelsplatformen og November Firsts ydelser, accepteres disse vilkår for indsamling, brug og deling af dine personlige data i henhold til denne Privatlivspolitik og accepteres brugersamtykket, som vil blive præsenteret første gang novemberfirst.com besøges eller der logges på Handelsplatformen.

 

2. Ændringer

November First kan ændre denne Privatlivspolitik. Hvis November First foretager væsentlige ændringer heri, vil November First give besked via Handelsplatformen eller på anden vis, hvilket giver mulighed for at kunne gennemgå ændringerne. Såfremt disse ændringer ikke vil accepteres, kan adgang opsiges i henhold til Forretningsbetingelserne. Hvis benyttelsen af Handelsplatformen fortsættes, efter November First har foretaget ændringer i denne Privatlivspolitik, betyder dette at den opdaterede Privatlivspolitik er accepteret af brugeren.

 

3. Formålene med behandling af personoplysninger

November First bruger personoplysninger til at levere, understøtte og tilpasse samt udvikle November Firsts ydelser og stille disse til rådighed.

3.1 Brugeroprettelse

November First er som betalingsinstitut omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”). Derfor skal November First for at overholde lovkrav, indhente oplysninger om alle kunders identitet mv. og for juridiske personer, afdækning af selskabets ejer- og kontrolstruktur, herunder identiteten på selskabets reelle ejere, jf. Hvidvaskloven § 2, nr. 9. November First bruger dine registreringsdata til at validere identitet og tillade adgang til November Firsts Handelsplatform i henhold til Forretningsbetingelserne og November Firsts onboarding procedure. I forbindelse med ansøgning om at blive kunde hos November First, behandler November First en række oplysninger såsom: hjemland; CVR-nummer; CPR-nummer eller nationalt identifikationsnummer; ejerforhold; navn; email; kontaktoplysninger; fødeby- og land; bopælsland; fødselsdato; foto; statsborgerskab mv. I denne forbindelse kan November First også indhente oplysninger om personer og deres virksomhed fra offentlige registre og andre kilder, herunder virksomhedsdatabaser til brug for validering. Dertil skal formålet med forretningsforbindelsen og det tilsigtede forretningsomfang angives. Endvidere behandler November First oplysninger om evt. kriminalitet; strafbare forhold eller andre forhold, der har betydning i forhold til vurderingen af hvidvask og finansiering af terror, for fysiske personer og juridiske personers reelle ejere, oplysning om personen er en politisk eksponeret person (hvidvaskloven § 2, nr. 8) eller nærtstående eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. I den forbindelse indsamler November First data fra personer; vores kunde (juridiske personer); myndigheder; websites; nogle gange fra sociale medier eller anden offentlig tilgængelig information; udbydere af services vedrørende virksomhedsinformation og lignende; fra virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1-15, 17, 19 og 21, på de i hvidvasklovens § 38, stk. 6, fastsatte betingelser. Formålet med at behandle ovenstående oplysninger er at kunne gennemføre og dokumentere November Firsts lovpligtige kundekendskabsprocedurer (KYC), samt for at kunne besvare spørgsmål eller afhjælpe med fejl eller lignende, inden godkendelsen af kundeforholdet.

3.2 Administration og transaktioner

Som led i November Firsts løbende administration af kundeforhold, vil November First behandle de oplysninger givet os i forbindelse med brugeroprettelsen. Endvidere behandler November First løbende oplysninger om brug af Handelsplatformen. November First logger persondata, når hjemmesiden besøges eller ved benyttelse af November Firsts ydelser eller Handelsplatformen. Dertil f.eks. når der klikkes på en artikel, downloades noget eller foretages en søgning. November First bruger logins, enhedsoplysninger samt IP-adresser til at identificere brugere og logge brug. Kommunikation med November First arkiveres af hensyn til bedst muligt at kunne yde support.

Efter hvidvaskloven er November First forpligtet til at undersøge baggrunden og den tilsigtede beskaffenhed med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og den aktivitet i kundeforhold hos November First. Dertil at notere resultatet af November Firsts undersøgelser. Såfremt man er blevet godkendt som kunde, og benytter vores ydelser, behandler November First endvidere data så som transaktionsdata med de informationer, der er nødvendige for, at November First kan gennemføre betalinger initieret af kunden, herunder: bankkonto i basisvaluta, handelsdato, modtagers navn, enten et IBAN eller slutmodtagers kontonummer i dennes bank, modtager bankens BIC kode, beløb, valuta, valg omkring alle gebyrer på transaktionen skal betales af kunden eller kundend modtager, meddelelse til modtager (valgfrit), samt modtagerens adresse (gade, nummer, postnummer, by og land). Dette gør November First med det formål at kunne gennemføre transaktioner, overførsler mv., levere ydelserne, levere support og for at sikre overensstemmelse med lovgivningen, herunder dokumentere gennemførte kundekendskabsprocedurer (KYC).

3.3 Opsigelse

Såfremt man ikke længere ønsker at være kunde hos November First, behandler November First personoplysninger for at kunne afslutte kundeforhold og lukke brugeradgang(e). Formålet med at behandle oplysninger i forbindelse hermed, er for at kunne gennemføre lukningen af brugeradgang(e), kommunikere med den respektive kunde samt kunne besvare eventuelle spørgsmål hertil. November First opbevarer dog relevante informationer i minimum 5 år efter kundeforholdets ophør eller gennemførelsen af en enkeltstående transaktion, dette er ligeledes tilfældet selvom kundeforholdet ikke bliver etableret, så November First kan opfylde November Firsts forpligtigelser efter hvidvaskloven. Endvidere for at sikre November First mod svig og for at kunne dokumentere eventuelle samtykke(r) mv.

3.4 Opdateringer

November First forbedrer løbende Handelsplatformen og de tilknyttede ydelser. November First lancerer til tider nye funktioner, der kan kræve indsamling af nye oplysninger og/eller bruger disse til nye formål. I sådanne tilfælde, vil information herom blive modtaget, og såfremt det er relevant, vil denne Privatlivspolitik blive ændret tilsvarende.

3.5 Kommunikation og support

November First indsamler dine oplysninger, når eventuelle kontaktformularer udfyldes på hjemmesiden, samt når man skriver eller ringer til November First. November First kan kommunikere via email, via website og Handelsplatformen samt per telefon. Det kan dreje sig om brug af ydelserne, opdateringer, påmindelser, spørgsmål relateret til initieringer eller transaktioner. November First anvender data til at kunne yde support og løse eventuelle problemer. Herved anvender November First de data, herunder kommunikation med os, der er nødvendig for at undersøge, besvare og reagerer på eventuelle fejl eller problemer med ydelserne.

3.6 Informationer fra enhed

November First indsamler informationer fra enheder, herunder tekniske informationer såsom IP-adresse; informationer om hvornår og hvorfra November Firsts hjemmeside besøges samt informationer om besøgene, herunder hvilke links der klikkes på, hvilke ydelser eller artikler der læses; eller hvis kontaktannoncer udfyldes eller der downloades noget.

3.7 Markedsføring

November First anvender data og indhold om slutbrugere til kommunikation samt invitationer, der markedsfører November Firsts ydelser. November First sender kun markedsføringsinformation til dig, hvis der er givet samtykke hertil. Generel serviceinformation om November Firsts ydelsers indhold, ændringer, tilgængelighed mv. i Handelsplatformen, sendes til kunder når det er relevant for den enkelte kundes brug af Handelsplatformen.

3.8 Statistik

November First bruger oplysninger til at producere aggregerede datasæt. I den forbindelse er det ikke længere muligt at identificeres på slutbruger niveau. November First bruger f.eks. data til at kunne lave statistikker over transaktioner, brug af ydelserne, kundeaktivitet mv.

3.9 Informationer fra arbejdsgiver

Hvis man er ansat i en virksomhed, der er kunde hos November First og man har fået en fuldmagt til at kunne benytte Handelsplatformen som led i sit arbejde, vil den respektive arbejdsgiver give November First oplysninger om den enkelte bruger. Dette vil typisk være navn, email og titel. Dertil indsamler November First oplysninger om hvornår og hvordan ydelserne benyttes på Handelsplatformen og hvilke betalinger brugeren ligger til eventuel godkendelse eller gennemfører. Endvidere indsamler November First oplysninger fra enhed(er), som forklaret i ovenstående.

3.10 Automatiske beslutninger

Afhængig af hvilke ydelser der benyttes på Handelsplatformen, kan November First i visse tilfælde træffe automatiske beslutninger. Dette kan være i forbindelse med at øge beløbsgrænser, oprettelse af fuldmagtshaver, AML tjek mv. Det betyder at November First kan bruge teknologi til at evaluere omstændighederne omkring de transaktioner der foretages eller betalinger der initieres for at kunne risikovurdere eller undersøge baggrunden og den tilsigtede beskaffenhed med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og den aktivitet i kundeforhold med November First, som November First er forpligtet til efter hvidvaskloven. Dertil at notere resultatet af November Firsts undersøgelser. Sådanne undersøgelser bliver altid manuelt efterset af en person. Hvis November First er vidende om, eller har en rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktiviteter har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, er November First endvidere forpligtede til at underrette myndighederne. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med en kundes forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet, jf. § 26 i sin helhed i hvidvaskloven.

Oplysninger, herunder personoplysninger, kan i denne sammenhæng deles med følgende modtagere: Relevante tilsynsmyndigheder, Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (”SØIK”) (til opfyldelse af underretningspligten efter hvidvaskloven); November Firsts professionelle rådgivere (advokater og revisorer); November Firsts IT hosting-leverandører (databehandlere); virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1-15, 17, 19 og 21, på de i hvidvasklovens § 38, stk. 6, fastsatte betingelser.

 

4. Retsgrundlag

Behandling af personoplysninger sker for at opfylde Forretningsbetingelserne, aftaler, lovmæssige forpligtelser samt til opfyldelse af November Firsts legitime interesser. Lovgrundlaget for November Firsts behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder Hvidvaskloven og Databeskyttelsesloven. Endvidere kan der ske behandling af personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig på baggrund af en aftale, der er indgået eller overvejes at indgås med November First. Dertil kan der også ske behandling på baggrund af givent samtykke eller med hjemmel i en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9. November First behandler endvidere oplysninger, når det er nødvendigt for at foretage en for November First legitim interesse. November First anvender f.eks. data til undersøgelser, sikkerhed og til at forhindre svindel. I den forbindelse anvender November First persondata, hvis November First vurderer, at det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge potentiel svindel eller andre overtrædelser af November Firsts Forretningsbetingelser eller af denne Privatlivspolitik og/eller forsøg på at skade November Firsts kunder eller samarbejdspartnere.

 

5. Hvornår videregiver November First personoplysninger?

For at kunne opfylde aftaler, videregiver November First de oplysninger, der er givet til November First, og som er nødvendige for at kunne gennemføre levering af ydelserne. I forbindelse med betalingsinitiering, som November First gennemfører på vegne af kunden, vil de givne oplysninger blive videregivet til de relevante samarbejdspartnere, herunder korrespondentbanker og betalingsmodtageren, for at kunne administrere transaktionen. Endvidere videregives der, med samtykke eller med anden lovhjemmel, oplysninger internt i November First.

5.1 Lovpligtig videregivelse

November First kan blive nødt til at dele oplysninger, når November First vurderer, at det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte personer, deres sikkerhed og deres rettigheder. November First videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart uden, at den registrerede har givet samtykke hertil, med mindre at der er lovmæssigt belæg herfor, eller November First er pålagt dette som følge af lovmæssig forpligtigelse, myndigheders krav, konkurs, død eller lignende tilfælde. En sådan videregivelse vil altid ske under behørig hensyntagen til på tidspunktet for videregivelsen eksisterende lovgivning. November First kan ligeledes videregive oplysninger uden samtykke, hvis November First har en formodning om, at det er rimeligt nødvendigt at videregive oplysningerne for at undersøge, forhindre eller agere på mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder, håndhæve November Firsts aftaler, herunder Forretningsbetingelserne, beskytte Handelsplatformens sikkerhed eller integritet.

5.2 Misligholdelse

Ved misligholdelse af forpligtelser, kan November First indberette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

5.3 Handelsplatformen

Navn, email, brugerrolle og titel er synlig for den af virksomheden udvalgte administrator af brugeradgang(e) til Handelsplatformen. November First giver administrator adgang til information om de betalingsinitieringer der foretages og er lagt til eventuel godkendelse samt dertil relaterede oplysninger.

5.4 November Firsts sikring af tredjepartsbehandling

November First kan anvende andre til at hjælpe November First med November Firsts ydelser. November First bruger underleverandører til f.eks. at hoste November Firsts IT-systemer eller f.eks. ved vedligeholdelse af November Firsts systemer, data, revision, inkasso, udvikling. Endvidere vil data blive delt med November Firsts bankpartnere for at kunne levere ydelserne samt eventuelle tredjeparter, der ved ”Payment Collection” aftale indbetaler penge ind på den respektive ”Payment Collection” November First konto. November First kan dele oplysninger med tredjeparter i tilfælde hvor November Firsts partnere hjælper November First med at levere ydelser gennem November Firsts integration og API, f.eks. hvis man benytter et ERP-system eller har en overførselsservice aftale tilknyttet. November First deler kun oplysninger, hvis man har bedt om at benytte denne ydelse eller en partners produkt. November Firsts partnere vil have deres egen Privatlivspolitik omkring, hvordan de behandler oplysninger. Det er derfor vigtigt, at man ligeledes læser disse. November Firsts underleverandører eller partnere har adgang til oplysninger i passende omfang for at kunne udføre opgaver på vores vegne. De er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål. November First kan anvende databehandlere udenfor November First. Sådanne eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af November First til de specifikke formål, som personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra November First. November First har endvidere en række minimumssikkerhedskrav vedrørende beskyttelse af persondata, som November Firsts databehandlere altid skal opfylde. I disse tilfælde indgår November First aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne, EBA guidelines og Outsourcing-bekendtgørelsen for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende regler. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

5.5 Vil informationer blive overført til lande uden for EU?

Eftersom November First leverer udenlandske betalinger på vore kunders vegne, kan oplysninger i forbindelse hermed blive overført udenfor Danmark eller EU og EØS for at November First kan levere November Firsts ydelser. Som udgangspunkt overfører November First ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men såfremt det er nødvendigt for November First med henblik på at opfylde en instruks eller kontraktretlig forpligtigelse over for en kunde, kan det finde sted. Hvor November First instrueres til at foretage en international betaling udenfor EU og EØS, vil November First gennem korrespondentbank(er) overføre de indtastede oplysninger til den instruerede modtagers banks land, for at November First kan levere November Firsts ydelser og efterleve aftaler. November First tager de fornødne forbehold for at sikre, at data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning.

5.6 Ændringer eller salg

November First kan dele oplysninger, hvis November First sælges. Oplysningerne vil ligeledes i denne forbindelse blive brugt i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Dertil kan November First som en del af et salg, eller i forbindelse med fusion, opkøb, udskillelse, outsourcing eller ledelsesændring, eller i forberedelsen herpå. Såfremt en anden enhed køber November First eller en del af November First, har denne ret til at fortsætte med at bruge oplysninger, dog kun i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik, med mindre der informeres om andet.

5.7 Tavshedspligt

Alle medarbejdere i November First er omfattet af tavshedspligt, og medarbejdere må derfor ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, der kommer i medarbejdernes kendskab igennem deres arbejde i November First.

 

6. Hvor længe opbevarer November First personoplysninger?

November First opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde November Firsts forpligtelser efter hvidvaskloven, dog minimum 5 år efter kundeforholdets ophør, eller efter gennemførelsen af en enkeltstående transaktion, jf. § 30 i hvidvaskloven.

 

7. Den registreredes rettigheder

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til November Firsts behandling af oplysninger. Den registrerede har, med databeskyttelsesloven og hvidvasklovens begrænsninger, visse rettigheder i relation til behandlingen af personoplysninger, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Den registrerede har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet i Danmark. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Den registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger, som November First behandler om den registrerede, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse): Den registrerede har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Ret til sletning: I særlige tilfælde har den registrerede ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for November Firsts almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling: Den registrerede har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen, må November First fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse: Den registrerede har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod November Firsts ellers lovlige behandling af den registreredes personoplysninger. Den registrerede kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Den registrerede har i visse tilfælde ret til at modtage de om den registrerede til November First givne personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Man kan læse mere om den registreredes rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk. Hvis man ønsker at gøre brug af sine rettigheder, bedes man skrive til: data@novemberfirst.com. Ved brev: November First A/S, Strandgade 98, 3., 1401 København K Man kan forvente at høre fra November First senest 30 dage efter ens forespørgsel er modtaget.

8. Klage

Hvis man ønsker at klage over den måde November First behandler oplysninger på, skal man skrive til: data@novemberfirst.com. Ved brev: November First A/S, Strandgade 98, 3., 1401 København K Man kan forvente at høre fra November First senest 30 dage efter ens forespørgsel er modtaget. Man har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet i Danmark. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

  • Spørgsmål vedr. Persondatapolitik:data@novemberfirst.com
  • FT-nummer:22017
  • Senest opdateret12 april 2021