Privatlivspolitik

Dataansvarlig 

November First A/S 

Strandgade 98, 3. Sal  

1401 København 

CVR-nr.: 37367605 

FT-nummer hos Finanstilsynet: 22017  

Mail: data@novemberfirst.com 

1. Indledning 

November First behandler personoplysninger om kunder, associerede personer til kunder, partnere, samt brugere af November Firsts hjemmeside og Handelsplatform. November First værner om personoplysningerne, og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, November First behandler. 

Det er November Firsts mål at opretholde et højt sikkerhedsniveau for at beskytte personoplysninger. November First har derfor truffet de passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger er beskyttet mod f.eks. tab, manipulering og uautoriseret adgang. November First tilpasser løbende sikkerheden. 

Denne Privatlivspolitik gælder for:  

 • Besøgende på hjemmeside samt kunder og registrerede potentielle kunder 

 • Personer som har tilknytning til en eller flere af November Firsts kunder, der benytter eller har benyttet November Firsts Handelsplatform og ydelser 

 • Al kommunikation med November First 

Information om November Firsts ydelser findes i ”Forretningsbetingelserne 

Privatlivspolitikken beskriver hvordan og hvorfor November First behandler personoplysninger og beskytter den registreredes rettigheder, hvor November First er dataansvarlig.  

2. Formål med behandling af personoplysninger 

Afhængig af det kundeforhold, som kunden indgår med November First, behandles personoplysninger til følgende formål: 

 • At stille November Firsts ydelser til rådighed 
 • At yde kundeservice, administration af kundeforholdet og til at November First kan opretholde sikkerheden, besvare henvendelser og kommunikere om ydelserne 
 • At forbedre og udvikle November Firsts produkter, herunder hjemmesiden og ydelserne 
 • At teste og udvikle systemer samt træning af medarbejdere 
 • Kriminalitetsforebyggelse og imødegåelse af potentiel og aktuel svindel ved at behandle oplysninger for at opdage og forhindre mistænkelige aktiviteter 
 • Markedsføring af produkter og ydelser, herunder på vegne af eller i samarbejde med samarbejdspartnere, under forudsætning af indhentet samtykke, eller der er mulighed for det i henhold til lovgivningen    
 • At overholde gældende lovgivning, herunder opfyldelse af lovkrav, der gælder for November First samt andre administrative formål, herunder identifikation og verificering i henhold til Hvidvaskloven, risikostyring, samt forebyggelse af økonomisk kriminalitet. November First er i henhold til Hvidvaskloven forpligtiget til med mellemrum at bede om dokumentation for identiteten på personer afhængig af deres tilknytning til kunden, så længe kundeforholdet eksisterer 
 • At kontrollere, teste og overvåge overholdelse af interne politikker og regler 

3. Hvilke personoplysninger behandler November First? 

November First behandler forskellige typer personoplysninger afhængig af hvilke produkter, ydelser og integrationer, der er aktiveret samt tilhørsforholdet til kunden. Der kan være tale om følgende:  

 • Oplysninger, såsom CVR-nummer, kontaktoplysninger, ejer- og kontrolstruktur, herunder identitet på reelle ejere og øvrige virksomhedsoplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgning om at blive kunde hos November First og det løbende kundeforhold. Dertil formålet med forretningsforbindelsen og det tilsigtede forretningsomfang.  
 • Personlige oplysninger, herunder navn, statsborgerskab, CPR-nummer eller nationalt identifikationsnummer og legitimation som f.eks. kopi af pas, kørekort, sundhedskort og adressedokumentation 
 • Kontaktoplysninger, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse  
 • Oplysninger om uddannelse, erhverv og erfaring, viden mv. 
 • Brugeroplysninger, registreringsdata til at validere identitet, herunder adgangsrettigheder  
 • Oplysninger om ydelser og produkter November First leverer, brug af Handelsplatformen samt præferencer i forbindelse hermed og de enheder der benyttes 
 • Oplysninger om alle typer kommunikation med November First 
 • Digitale oplysninger om brug af November Firsts hjemmeside, platform, herunder trafikdata, lokaliseringsdata, adfærdsdata og andre kommunikationsdata, f.eks. ved hjælp af cookies og andre teknologier 
 • Oplysninger afgivet om præferencer for at modtage markedsføring 
 • Personoplysninger, der kan fremgå af fakturaer, og af transaktioner, som November First instrueres om at udføre.  

November First behandler endvidere andre personoplysninger, hvor dette er nødvendigt for at tilbyde specifikke services eller ydelser, eller hvor det er et lovkrav.  

 

4. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger 

Lovgrundlaget for November Firsts behandling af personoplysninger er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder Hvidvaskloven, Bogføringsloven, Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven. 

De specifikke behandlingsgrundlag kan være et af følgende: 

 • Samtykke til at behandle personoplysninger, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra a 
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller med henblik på indgåelse af en kontrakt med November First, jf. GDPR, art 6, stk. 1, litra b 
 • Behandling er nødvendig for at November First kan opfylde en retlig forpligtelse, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra c 
 • Det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at det kan være nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge potentiel svindel eller andre overtrædelser af November Firsts betingelser og/eller forsøg på at skade November Firsts kunder eller samarbejdspartnere. Dertil kan data benyttes med henblik på forbedring, udvikling og vedligeholdelse af November Firsts produkt og af forretningsmæssige årsager, såsom at give den nødvendige adgang til digitale løsninger, kunden har anmodet om. Endvidere til dokumentationsformål samt for at styrke betalingssikkerheden og opdage samt forebygge økonomisk kriminalitet.  

Grundlag for behandling af følsomme oplysninger, skal dertil findes i GDPR, artikel 9, og kan være et af følgende: 

 • Udtrykkeligt samtykke, jf. stk. 2, litra a 
 • Hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. stk. 2, litra f 
 • Af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, jf. stk. 2, litra g 

Behandling af oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser kan ligeledes forekomme med hjemmel i GDPR, art. 10, og oplysninger om personnummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11. 

Overførsel af data til tredjelande foretages iht. GDPR, art. 45, stk. 1 og art. 46, stk. 2, litra c. 

Endvidere er November First, som betalingsinstitut med licens fra Finanstilsynet, underlagt reglerne i Hvidvaskloven. Derfor skal November First bl.a. indhente oplysninger om kunders identitet og for juridiske personer, afdække selskabets ejer- og kontrolstruktur, herunder identiteten på selskabets reelle ejere mv., jf. Hvidvasklovens kapitel 3. 

November First er derudover forpligtet til at undersøge transaktioner og opbevare personoplysninger i en given tidsperiode i overensstemmelse med Hvidvasklovens kapitel 5. 

I forbindelse med at November First stiller betalingstjenesteydelser til rådighed, behandler November First personoplysninger indhentet fra kunden. Behandlingen baseres på det samtykke, der gives ved accept af November Firsts forretningsbetingelser.  

 

5. Indsamling af personoplysninger 

November First indsamler personoplysninger direkte fra kunden, personer med tilknytning til kunden, eller fra tredjeparter. Endvidere behandler November First løbende oplysninger om brug af Handelsplatformen og oplysninger der modtages i forbindelse med support, henvendelser og anden kommunikation.  

Indsamling sker for at November First lever op til sine lovmæssige forpligtelser, herunder at forebygge og opdage hvidvask eller svig, kan opfylde aftaler, levereydelser eller produkter og bedst muligt kan servicere kunder. 

Tredjeparter kan være myndigheder, websites, sociale medier, udbydere af services vedrørende virksomhedsinformation, registre og lignende, samt virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. Offentlige registre og andre kilder, herunder virksomhedsdatabaser kan ligeledes benyttes til brug for validering af oplysninger.  

Når det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan oplysninger også indhentes fra eksterne databehandlere, forretningspartnere, herunder korrespondentbanker og andre banker og leverandører. 

November First indsamler informationer fra enheder, herunder tekniske informationer såsom IP-adresse; informationer om hvornår og hvorfra November Firsts hjemmeside besøges. Dertil informationer om besøgene, herunder hvilke links der klikkes på, hvilke artikler der læses; udfyldte kontaktformularer eller downloads af indhold.  

Hertil anvender November First cookies når hjemmesiden besøges. Formålet med dette er at indsamle og behandle oplysninger om besøgendes brug af hjemmesiden. For mere information, henvises til November Firsts cookie politik, som kan tilgås på https://www.novemberfirst.dk  

 

6. Deling af personoplysninger med tredjeparter 

November First videregiver i visse tilfælde oplysninger til tredjeparter, der ligeledes værner om oplysningerne. Deling sker kun i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Videregivelse kan bl.a. ske i følgende tilfælde hvor: 

 • November Firsts partnere hjælper November First med at levere ydelser gennem November Firsts integration og API (Application programming interface), f.eks. hvis man benytter et ERP-system eller har en overførselsservice aftale tilknyttet. November First deler oplysninger, hvis erhvervskunden har bedt om at benytte denne ydelse eller en partners produkt. 
 • November First vurderer, at det er påkrævet som følge af en lovmæssig forpligtelse, for at beskytte personer, deres sikkerhed og deres rettigheder, eller på baggrund af myndigheders krav, konkurs, død eller lignende tilfælde. 
 • Det er tilladt eller påbudt at dele oplysninger for at opfylde krav om kontrol og/eller indberetning. 
Oplysninger kan bl.a. videregives til følgende modtagere: 
 • Personer der i henhold til November Firsts forretningsbetingelser er blevet angivet som kontaktpersoner, f.eks. revisorer eller andre til kunden associerede personer. 
 • Eksterne databehandlere, samarbejdspartnere, banker og korrespondentbanker, for at kunne levere November Firsts ydelser. 
 • November Firsts leverandører, herunder advokater, revisorer og konsulenter.  
 • Databehandlere, herunder andre it-udbydere, f.eks. ved hosting og vedligeholdelse af November Firsts systemer og data 
 • Offentlige myndigheder, tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder  
 • Kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler, ved misligholdelse af forpligtelser 

 

Brugen af tredjeparter  

Modtagere af personoplysninger, herunder November Firsts partnere, kan være selvstændigt dataansvarlige for deres behandling af personoplysninger, og vil have deres egen Privatlivspolitik omkring, hvordan de behandler oplysninger. Det er derfor vigtigt, at disse ligeledes læses. 

November Firsts underleverandører eller partnere har adgang til oplysninger i passende omfang for at kunne udføre opgaver på November Firsts vegne. De er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål.  

Når November First benytter eksterne databehandlere, behandler disse kun personoplysninger på vegne af November First til de specifikke formål, som personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra November First. November First har endvidere en række minimumssikkerhedskrav vedrørende beskyttelse af persondata, som November Firsts databehandlere altid skal opfylde. 

I disse tilfælde indgår November First aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne, EBA (European Banking Authority) guidelines, Outsourcing-bekendtgørelsen og GDPR, for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne har til formål at sikre, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende regler. Aftalernes vilkår opfylder altid Europa Kommissionens krav og de gældende databeskyttelsesretlige regler. 

November First foretager forudgående screening af mulige leverandører med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ved en eventuel kommende behandling af personoplysninger. Dertil foretages løbende tilsyn med leverandører i overensstemmelse med reglerne i Outsourcing bekendtgørelsen og Datatilsynets vejledning om tilsyn med databehandlere. 

 

Tavshedspligt 

Alle medarbejdere i November First er omfattet af tavshedspligt, og medarbejdere må derfor ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, der kommer til medarbejdernes kendskab igennem deres arbejde i November First.  

 

7. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

November First bestræber sig på at benytte databehandlere lokaliseret i, eller hvor der er mulighed for dataopbevaring inden for EU og EØS. November First benytter sig dog af databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU og EØS, hvorfor dataoverførsler til disse kan forekomme. 

Overførslerne sker på grundlag af EU-U.S. Data Privacy Framework, eller på baggrund af indgåede standardaftaler om databeskyttelse med modtageren (EUSCC), som er vedtaget af Kommissionen. 

Hvor November First instrueres til at foretage en international betaling udenfor EU og EØS, vil November First gennem partnerbank, herunder korrespondentbank(er) overføre de af kunden indtastede oplysninger til den instruerede modtagers banks land, for at November First kan levere November Firsts ydelser. 

8. Automatiske afgørelser 

Afhængig af hvilke ydelser der benyttes på Handelsplatformen, kan November First i visse tilfælde træffe automatiske beslutninger. Dette kan være i forbindelse med at øge beløbsgrænser, oprettelse af fuldmagtshaver, AML kontroller mv.  

Det betyder at November First kan bruge teknologi til at evaluere omstændighederne omkring de transaktioner, der foretages eller betalinger der initieres. Dette foretages for at kunne risikovurdere eller undersøge baggrunden og den tilsigtede beskaffenhed, med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og den aktivitet i kundeforholdet med November First, som November First er forpligtet til efter Hvidvaskloven. Dertil at notere resultatet af November Firsts undersøgelser.  

Alt afhængig af den specifikke afgørelse, kan November First bruge systemer eller oplysninger fra registre, herunder sanktionslister og offentlige registre samt kilder. Der vil som udgangspunkt altid være en person, der manuelt gennemgår afgørelsen.  

9. Hvor længe opbevarer November First personoplysninger? 

November First opbevarer oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, der ligger til grund for indsamling og behandling.  

November First opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde November Firsts forpligtelser efter bl.a. hvidvaskloven, dog minimum 5 år efter afmelding af adgang til handelsplatformen, kundeforholdets ophør, eller efter gennemførelsen af en enkeltstående transaktion. Der kan være tilfælde, hvor November First gemmer oplysninger i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt som følge af en persons tilknytning til kunden, eller hvis opbevaring er nødvendig for at opfylde andre lovgivnings- eller myndighedskrav.          

Andre slettefrister kan gøre sig gældende afhængig af karakteren af behandlingen. Hvis en potentiel kunde har anmodet om et produkt eller ydelser, men ikke bliver kunde alligevel, vil personoplysninger normalt blive gemt i en kortere periode, men de kan af forskellige årsager blive gemt længere for at leve op til lovkrav, f.eks. i Hvidvaskloven.  

 

10. Rettigheder 

Efter GDPR gælder følgende rettigheder i forbindelse med November Firsts behandling af personoplysninger: 

 • Ret til indsigt 
 • Ret til at få indsigt i de oplysninger, som November First behandler, samt en række yderligere oplysninger. Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivning, beskyttelse af andre personers privatliv eller af hensyn til November Firsts forretning og praksis. November Firsts knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materialer kan også være fritaget fra retten til indsigt.  
 • Ret til berigtigelse 
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet.  
 • Ret til sletning 
 • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer. Der er dog nogle undtagelser hvor personoplysninger må eller skal beholdes, f.eks. af hensyn til overholdelse af en retlig forpligtigelse, udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 
 • Ret til begrænsning af behandling 
 • Ret til i visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis retten til at få begrænset behandlingen er opfyldt, må oplysningerne fremover kun behandles – med undtagelse af opbevaring – hvis der foreligger samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 • Ret til indsigelse 
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod November Firsts ellers lovlige behandling af personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.  
 • Ret til dataportabilitet 
 • Ret til i visse tilfælde at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
 • Retten til at trække samtykke tilbage 
 • Ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den hidtidige behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke. Bemærk at hvis samtykke tilbagekaldes, kan November First muligvis ikke tilbyde visse ydelser eller produkter, såvel som at personoplysninger fortsat kan blive brugt, f.eks. for at overholde en aftale, der er indgået med kunden, eller November First er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.  

Læs mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk

11. Kontaktoplysninger og klageadgang 

Ved spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, eller hvis man ønsker at udøve en sine rettigheder, kan November Firsts databeskyttelsesrådgiver kontaktes på en af følgende måder: 

 • På e-mail: data@novemberfirst.com
 • Ved brev: November First A/S, Strandgade 98, 3., 1401 København K, ”Att.: DPO” 

Man kan forvente at høre fra November First senest 30 dage efter forespørgslen er modtaget.  

Ved utilfredshed med, hvordan November First behandlerpersonoplysninger, kan man skrive til compliants@novemberfirst.com  

Man har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds med den måde, hvorpå November First behandler personoplysninger.  

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk. 

12. Ændringer 

November First kan ændre denne Privatlivspolitik. Hvis November First foretager væsentlige ændringer, vil November First give besked via Handelsplatformen eller på anden vis, hvilket giver mulighed for at kunne gennemgå ændringerne. Hvis Handelsplatformen fortsat benyttes, efter November First har foretaget ændringer, betyder dette at den opdaterede Privatlivspolitik er accepteret af brugeren. Adgangen kan opsiges i henhold til Forretningsbetingelserne, såfremt brugeren ikke kan acceptere ændringerne. 

 

 • Spørgsmål vedr. Persondatapolitik:data@novemberfirst.com
 • FT-nummer:22017
 • Senest opdateret12 december 2023