Forretningsbetingelser
for November First’s Handelsplatform

Disse forretningsbetingelser (”Betingelserne”) er gældende for erhvervsdrivende (herefter ”Kunden”), der benytter Handelsplatformen og de ydelser November First A/S (”November First ®”) tilbyder. Hvis Kundeoprettelsen skabes gennem et eksisterende kundeforhold med en af November Firsts partnere (f.eks. ERP-udbydere, Revisorer, Bogholderfirmaer eller Forretningssystem leverandører) gælder disse eksisterende kundeforholdsaftaler i de tilfælde, hvor der er overlap med tekst i Betingelserne.  

Betingelserne, der er gældende fra 12. december 2023, er tilgængelige på www.novemberfirst.com. November Firsts Handelsplatform (”Handelsplatformen”), dækker over Portalen, betalingsmoduler til udvalgte ERP- og økonomisystemer og tjenester udbudt af 3. part med integration via API til Handelsplatformen. Handelsplatformen må alene anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.  

Forinden Kunden kan anvende Handelsplatformen, herunder benytte November Firsts API, skal Betingelserne accepteres af Kunden i forbindelse med indgåelse af kundeforholdet med November First. 

Et kundeforhold er indgået, når November First har godkendt Kunden i henhold til selskabets onboarding procedurer i overensstemmelse med blandt andet reglerne i Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskloven”).  

Ved Kundens accept af Betingelserne accepterer Kunden blandt andet at fravige de omfattede bestemmelser i §6, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om betalinger. 

 1. Udbyder af Handelsplatformen

Udbyderen af Handelsplatformen er:  

November First A/S 
Strandgade 98, 3. sal 
1401 København K 
CVR nr.: 37367605 
 

FT-nummer hos Finanstilsynet: 22017  

November First har tilladelse som betalingsinstitut i henhold til § 9 i Lov om betalinger og er underlagt supervision af Finanstilsynet.  

 

2. Indgåelse af aftaleforholdet


Kunden ansøger om at blive Kunde hos November First A/S via selskabets hjemmeside app.novemberfirst.com eller via 3. part integration, hvor ansøgning oprettes via API til Handelsplatformen. Når Kunden har registreret sig med:  

 • Ansøgers hjemland  
 • Ansøgers CVR-nummer  
 • Ansøgers fulde navn,  
 • Ansøgers e-mail,  
 • Ansøgers telefonnummer  

sendes der en e-mail til Kunden med login detaljer til Handelsplatformen. Kunden skal herefter logge på og identificere og legitimere reelle ejere ved at uploade billede-ID, i form af f.eks. pas samt sundhedskort for hver enkelt reel ejer. Nærværende Betingelser samt Databehandleraftale skal tillige godkendes af Kunden repræsenteret ved en person med behørig fuldmagt til dette. Herudover skal Kunden angive formålet med forretningsforbindelsen og det tilsigtede forretningsomfang. 

I virksomheder der ikke registrerer reelle ejere i CVR, eller hvor reelle ejere ikke kan identificeres, skal den daglige ledelse betragtes som reelle ejere efter Hvidvaskloven, og disse skal i så fald legitimeres. 

For at der kan etableres et kundeforhold, skal Kunden oplyse nødvendige informationer, således at November First kan overholde KYC (kend-din-kunde/know-your-customer) og AML/CTF (Hvidvasklovens) principper.  

 

Så snart Kunden har afgivet de påkrævede oplysninger i forbindelse med ansøgningsproceduren, vil November First tage stilling til, om Kunden opfylder kriterierne for at blive godkendt som bruger af Handelsplatformen. November First vil bekræfte aftaleforholdet skriftligt via e-mail.  

Kunden vil blive bedt om at udpege en bruger til at fungere som Kundens administrator på Handelsplatformen. Administrator vil være ansvarlig for administration af Kundens brugere på Handelsplatformen, herunder men ikke begrænset til oprettelse af nye brugere og tildeling af rettigheder til disse. Det er Kundens ansvar, at kontaktinformationer er ajour. Der henvises endvidere til afsnit 4.12. Kunden er ansvarlig for, at administrator er berettiget, herunder har de nødvendige fuldmagter, til at varetage rollen som administrator, herunder bekræftelse ved orientering af opdatering af forretningsbetingelser eller øvrige informationer.  

 3. Handelsplatformen

November First samarbejder med udvalgte finansielle institutioner, der stiller konti samt valutakurser til rådighed for November First. Valutakurserne tilbydes herefter til Kunden med November Firsts marginal tillagt. De udvalgte finansielle institutioner gennemfører overførsler på vegne af November First via sædvanlige pengeoverførselssystemer, som eksempelvis SWIFT til den endelige modtager. November First samarbejder kun med finansielle institutioner, der har de nødvendige licenser og godkendelser fra myndighederne i deres hjemland.  

 

Handelsplatformen er en internetbaseret betalingstjeneste, som tilbyder Kunden:  

 • Valutaveksling i forbindelse med kontooverførsler i fremmed valuta,  
 • Betalinger af fakturaer i Danske Kroner og/eller fremmed valuta til både danske og udenlandske betalingsmodtagere,  
 • At Kunden ved eksport kan tilbyde importører at betale fakturaer i deres lokale valuta til en konto oprettet til November First i lokalt pengeinstitut i udvalgte lande. November First veksler herefter indbetalte beløb til Kundens lokale valuta og overfører til bankkonto udpeget af Kunden (Payment Collection).  

 

November First kan løbende ændre og tilpasse Handelsplatformens funktionalitet. Visse ydelser vil være underlagt abonnementsbetaling jf. den gældende prisoversigt, som findes på www.novemberfirst.com. Desuden henvises til eksisterende kundeforholdsaftaler med November Firsts partnere, hvor der må være overlap. Yderligere beskrivelse af Handelsplatformen såvel som vidensartikler findes tillige på www.novemberfirst.com.  

Ydelserne kan alene foretages via Handelsplatformen.   

Handelsplatformen kan tilgås på tre måder: 

 1. Via Portalen app.novemberfirst.com eller via API forbindelse til Portalen. 
 1. Via integration til ERP- eller økonomisystemer. 
 1. Via 3. parts integrationer til November Firsts API 

Ad 1 - Portalen app.novemberfirst.com tilbyder veksling af valuta samt i denne forbindelse overførsel af det vekslede beløb. Ved API forbindelse til Portalen tilbyder November First betalinger af fakturaer i Danske Kroner og/eller fremmed valuta til både danske og udenlandske betalingsmodtagere.  Se nærmere beskrivelse i afsnit 4. 

Ad 2 - I udvalgte ERP- og økonomisystemer tilbyder November First betalinger af fakturaer i Danske Kroner og/eller fremmed valuta til både danske og udenlandske betalingsmodtagere. Se nærmere beskrivelse i afsnit 4. 

Ad 3 – Via 3. parts integrationer til November Firsts API, tilbyder November First betalinger af fakturaer i Danske Kroner og/eller fremmed valuta til både danske og udenlandske betalingsmodtagere. Se nærmere beskrivelse i afsnit 4. 

 

3.1 Driftsstabilitet   

November First tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for November Firsts kontrol. Herunder, men ikke begrænset til, strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Ydermere henvises til punkt 12. 

Såfremt et nedbrud eller forstyrrelser sker, vil November First genskabe normal drift så hurtigt som muligt.  

For løbende at sikre den bedst mulige platform og service, vil November First være berettiget til at kunne foretage opdateringer, forbedringer og ændringer, hvilke kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke November Firsts service.  

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvist blive placeret på hverdage i tidsrummet 23.00-05.00 eller i weekenden. Såfremt det skulle blive nødvendigt at afbryde adgangen til November First uden for det anførte tidsrum, vil det blive varslet forinden i muligt omfang.   

 4. Ydelser 

 

4.1 Veksling af valuta  

Ved veksling af valuta tilbyder November First spot valutakurser i realtid til Kunden baseret på de af Kunden angivne valutaer og beløbsstørrelser. Såfremt Kunden accepterer valutakursen, vil der blive gennemført en juridisk bindende handel umiddelbart efter.  

November First udbyder valutakurserne mellem kl. 05.00 – 23.00 på alle hverdage, der ikke er bank helligdage. 

Ved fremtidige betalinger i udenlandsk valuta, der registreres før betalingsdagen, anvendes den valutakurs, som November First indhenter, tillagt aftalt November Firsts marginal, på betalingsdagen uden særskilt accept fra Kunden. 

  

4.2 EURO SEPA Same Day betalinger 

EURO SEPA Same Day betalinger kan eksekveres frem til kl. 12.30 på hverdage, der ikke er bankhelligdage.  

 

4.3 Betalinger i Danske Kroner eller betalinger i udenlandsk valuta 

Ved API adgang til Portalen og i udvalgte ERP- og økonomisystemer samt via 3. parts integrationer via November Firsts API, tilbyder November First betalinger i Danske Kroner herunder konto til konto betaling og FIK betalinger.  

Ved betalinger oprettet via Portalen app.novemberfirst.com eller via API forbindelse til Portalen benyttes de påkrævede betalingsoplysninger, der er indtastet af Kunden i brugerfladen, eller de påkrævede betalingsoplysninger, der er angivet i den payload, der opretter betalingen via API. 

Ved betalinger oprettet via ERP- og økonomisystemer indhentes betalingsoplysningerne fra de pågældende fakturaer, der ønskes at blive betalt. 

Ved betalinger oprettet via 3. parts integrationer mod November Firsts API benyttes de påkrævede betalingsoplysninger, der er angivet i den payload, der opretter betalingen via API. 

 

Det er til enhver tid kundens ansvar at kontrollere, at betalingsoplysningerne indtastet i brugerfladen, indhentet fra ERP- og økonomisystemer eller angivet via API, er korrekte. Administrator brugere på Handelsplatformen vil altid blive præsenteret for de angivne betalingsoplysninger, når betalinger bliver godkendt til eksekvering. 

Se nærmere beskrivelse i afsnit 4.7.1 eller se nærmere i API retningslinjer og guidelines tilgængelig på www.novemberfirst.com

 

4.4 Payment Collection 

November First tilbyder, når Kunden er yderligere godkendt hertil, et produkt kaldet “Payment Collection”. For virksomheder der modtager beløb i fremmed valuta, stiller November First valutakonti til rådighed. November First stiller lokale valutakonti til rådighed i EUR, SEK, NOK, GBP og PLN. Øvrige valutakonti stilles til rådighed i Danmark. 

November First veksler de løbende indbetalte beløb til den af Kunden ønskede valuta til den af November First indhentede valutakurs, jf. punkt 4.1, og overfører til den af Kunden udpegede bankkonto. Vekslingerne sker i videst mulige omfang mandag, onsdag og fredag efter konkret aftale. En ansøgning om at blive Payment Collection kunde, kan til enhver tid afvises af November First.  

 

4.5 Kundens forpligtelser ved afregning  

Kunden forpligtiger sig til, at det aftalte beløbet er indbetalt til November First senest på settlementdatoen. Settlementdatoen oplyses altid, når betalingen godkendes og er altid synlig i Betalingsoversigten i portalen. Læs mere om betalingsdatoer og Betalingsoversigten på www.novemberfirst.com.  

 

4.5.1 Afregning af valutavekslinger  

Kunden forpligter sig til:  

 1. At overføre det aftalte beløb i aftalte valuta via eget pengeinstitut til en af November First anvist konto i et dansk pengeinstitut eller dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut, eller  
 1. At tilknytte en eller flere konti i eget eller egne pengeinstitutter til Mastercard Payment Services Overførselsservice, således at November First kan initiere overførelsen  

November First gennemfører herefter overførslen i overensstemmelse med Kundens instrukser. 

 

4.5.2 Afregning af EURO SEPA Same Day betalinger 

Kunden forpligter sig til at foretage en straks overførsel fra eget pengeinstitut i danske kroner til en af November First anvist konto i et dansk pengeinstitut eller dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut. 

 

4.5.3 Afregning af Betalinger i Danske Kroner eller betalinger i udenlandsk valuta 

Kunden forpligter sig til:  

 1. At overføre det aftalte beløb i danske kroner via eget pengeinstitut til en af November First anvist konto i et dansk pengeinstitut eller dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut, eller 
 1. At tilknytte en eller flere konti i eget eller egne pengeinstitutter til Mastercard Overførselsservice, således November First kan initiere overførelsen  

 

4.5.4 Afregning af Payment Collection 

Kunden forpligter sig til at forsyne forretningsforbindelser med korrekte betalingsoplysninger, der sikrer, at Kundens forretningsforbindelse kan overføre betalinger korrekt til November Firsts bankkonto. November First har, udover at oplyse korrekte kontodetaljer, intet ansvar for eller indflydelse på processen, der sikrer at Kundens forretningsforbindelse kan overføre korrekte beløb til November Firsts konto. 

 

4.6 Aftale om udførelse af pengeoverførelser og betalingstransaktioner  

Alle transaktioner initieret af Kunden med November First kan alene foretages via Handelsplatformen, når der er foretaget behørigt login med kundenummer, brugernavn og personligt kodeord.  

Derudover kræver alle betalinger godkendelse af prokuraholder, som defineret af kunden jf. punkt 4.9 Fuldmagt og beløbsgrænser. 

Enhver instruktion, der af Kunden sendes via Handelsplatformen, anses kun for modtaget og udgør først en gyldig, bindende aftale mellem November First og Kunden, når en sådan instruktion er registreret som gennemført af November First, og bekræftet af November First over for Kunden ved elektronisk afsendelse af en afregnings-/handelsnota, der automatisk vises på skærmen. Kunden er indforstået med, at November First forbeholder sig retten til at kunne afvise at gennemføre en ordret betaling eller anmode om yderligere oplysninger før, i forbindelse med eller efter gennemførelse af en betaling.  

November First definerer initialt eller som standard en øvre beløbsgrænse for åbne positioner per kunde på EUR 200.000. Dette er nødvendigt af hensyn til November Firsts risikostyring. Denne grænse kan reduceres af November First ud fra en konkret vurdering af Kunden. Kunden kan tillige anmode om at få grænsen forøget, hvis der er forretningsmæssigt behov derfor.  

Kunden er indforstået med, at en sådan anmodning kan afvises. Endvidere er Kunden indforstået med, at November First skal have mulighed for at kunne behandle en sådan anmodning og godkende denne, inden at beløbsgrænsen ændres.  

  

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme fejl i de transaktionspriser, der er oplyst af November First. I sådanne tilfælde og uden forringelse af eventuelle andre rettigheder, som November First måtte have i henhold til dansk ret, er November First ikke forpligtet af en indgået aftale (hvad enten den er bekræftet eller ikke af November First) til en pris, som:  

 1. November First over for Kunden kan dokumentere ville være åbenbart fejlagtig på tidspunktet for transaktionen, eller  
 1. var, eller rimeligvis burde have været, kendt af Kunden som fejlagtig på tidspunktet for transaktionen.  

I ovennævnte situationer forbeholder November First sig retten til, senest ved afslutningen af den førstkommende bankdag efter indgåelsen af aftalen om en transaktion, enten at annullere handlen eller at korrigere handelsprisen til den pris, som November First selv afdækkede handlen til, alternativt til den historiske markedspris. 

  

4.6.1 Aftale om udførelse af Payment Collection transaktioner 

Payment Collection transaktioner aftales ved Kundens accept af disse forretningsforbindelser og træder i kraft, når Kunden har modtaget bekræftelse fra November First, der indeholder oplysninger om, hvilken konto, der skal indbetales på (udpeget af November First), og hvilken konto der skal udbetales til efter veksling (udpeget af Kunden). November First kan til enhver tid kræve yderligere dokumentation i forbindelse med indbetalingerne.  

 

4.7 Oplysninger til brug for gennemførelse af pengeoverførsler og betalingstransaktioner  

4.7.1 Veksling og overførsel via Handelsplatformen  

Ved betalinger af fakturaer eller overførsler i udenlandske valutaer skal Kunden give følgende oplysninger i Handelsplatformen enten via Portalens brugerflade, integration til ERP- eller økonomisystemer eller via 3. parts integrationer til November Firsts API:  

Vælge data på en tidligere oprettet kunde eller angive:  

 • Bankkonto i Kundens basisvaluta 
 • Betalingsdato 
 • Modtagerens navn 
 • Modtagerens kontooplysninger: 
 • Ved udenlandske overførsler:  
 • Enten et IBAN-nummer eller slutmodtagerens kontonummer i dennes bank. November First har ikke ansvaret for, om det IBAN-nummer, der er indtastet af Kunden, tilhører den modtager, der er angivet af Kunden. Hvis Kunden har indtastet både IBAN-nummer og BIC-koden og disse ikke svarer til hinanden, vil November First anvende IBAN-nummeret til at afgøre, hvilken bank pengene skal overføres til 
 • Modtagerens bank BIC-kode 
 • Ved overførsel mellem danske konti: 
 • Registrerings nummer på slutmodtagerens konto i dennes bank. 
 • Kontonummer på slutmodtagerens konto i dennes bank. 
 • Ved FIK (Fælles indbetalingskort) indbetaling: 
 • Kortart 
 • FIK-kreditornummer 
 • Kodelinje eller OCR-kode (alt efter kortart) 
 • Beløb 
 • Valuta 
 • Vælg at betale alle gebyrer på transaktionen. Hvis dette ikke er valgt, vil betaleren betale alle gebyrer i dennes bank og modtageren alle gebyrer i dennes bank. 
 • Meddelelse til modtageren (valgfrit) 
 • Modtagerens adresse (kun hvis IBAN-nummer ikke anvendes - gade, nummer, postnummer, by, land) 

 

Ovenstående informationer om den endelige betalingsmodtager kan genereres automatisk i systemer, som Handelsplatformen er integreret med, såfremt de er oprettet i Kundens økonomistyringssystem og betalingen udføres via dette. Det er Kundens ansvar, at disse oplysninger er ajour. Kunden er indforstået med, at November First kan anmode om yderligere oplysninger.  

 

Når Kunden har afsendt sin instruks om indhentelse af pris på en specifik valuta, indhenter November First en pris på den efterspurgte valuta hos sine samarbejdspartnere. Kunden modtager herefter den mest fordelagtige valutakurs, som Kunden kan vælge at acceptere.  

Når Kunden har accepteret vekslingen, skal Kunden, jf. betalingsinstruksen, overføre det aftalte beløb til en af November First anvist bankkonto. Har Kunden tilknyttet Mastercard Overførelsesservice til Handelsplatformen, vil November First initiere overførslen af det aftalte beløb til November Firsts bankkonto.  

November First vil derefter foretage veksling og overførsel i henhold til Kundens instrukser.  

 

Når en transaktion er gennemført, vil følgende oplysninger blive dannet automatisk i Handelsplatformen og vist på skærmen. Oplysningerne vil altid kunne findes igen under Betalingsoversigten:  

 • Beløb og valuta til modtager  
 • Valutakurs  
 • Beløb i basisvaluta  
 • Gebyr  
 • Meddelelse til beløbsmodtager  
 • Oplysninger om beløbsmodtager  

 

I det omfang det er muligt vil de faktura bilag, der ligger til grund for betalingen/vekslingen også kunne tilgås i betalingsoversigten.  

 

4.7.2 Payment Collection 

Ved Payment Collection skal Kunden informere sine forretningsforbindelser om, at de skal indbetale fakturabeløb til en konto ejet af November First. 

November First vil herefter periodisk veksle indbetalte beløb efter aftale med Kunden og overføre det vekslede beløb til den af Kunden anviste Bankkonto. Derudover vil November First informere Kunden om de enkelte beløb indbetalt således:  

 • Dato  
 • Konto  
 • Beløb  
 • Valuta  
 • Afsender navn  
 • Besked fra afsender (fakturanummer) 

 

4.8 Gennemførelsestid   

Transaktioner udføres på den af Kunden bestilte transaktionsdato, såfremt Kundens indbetaling er modtaget.  

Transaktioner til udlandet stilles til rådighed for November Firsts korrespondentbank i henhold til November Firsts ”cut-off tider” Centraleuropæisk tid (CET), der er tilgængelige på www.novemberfirst.com. Modtager af transaktionen får beløbet stillet til rådighed i henhold til de gældende regler og kutymer i det land, hvor det modtagende pengeinstitut er beliggende. 

Modtageren af transaktionen får beløbet stillet til rådighed i henhold til de gældende regler og kutymer, som modtagerens pengeinstitut er underlagt i henhold til aftale og i det land, hvor det modtagende pengeinstitut er beliggende.    

Ved gennemførsel af transaktioner til eller fra udlandet tages der forbehold for bankhelligdage i både afsender- og modtagerland samt lokale standarder og kutymer om afvikling og renteberegning i de respektive valutamarkeder.  

 

4.9 Fuldmagt og beløbsgrænser  

Kunden er forpligtet til at oplyse November First via Handelsportalen om de personer, der af Kunden er blevet meddelt fuldmagt til at give November First instruktioner på Kundens vegne. 

Denne information gives i forbindelse med oprettelsen af kundeforholdet, og der kan samtidig angives beløbsgrænser i EUR for de enkelte fuldmagtshavere. Såfremt Kunden på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at tilbagekalde en sådan fuldmagt, at ændre omfanget af fuldmagten, eller at give en anden person fuldmagt til at give instruktioner på vegne af Kunden, skal dette meddeles til November First via Handelsportalen. November First er i overensstemmelse med almindelige fuldmagtsregler berettiget til at modtage instruktioner fra enhver af Kunden bemyndiget person samt personer, der fremtræder som sådan.  

En ny fuldmagt, ændring i eller tilbagekaldelse af en eksisterende fuldmagt skal ske via Handelsportalen i bruger indstillingerne.  

En ny fuldmagt, ændring eller tilbagekaldelse træder først i kraft, når den er registreret i November Firsts system. En sådan ændring bliver foretaget i systemet inden rimelig tid, efter at Kunden har anmodet herom.  

Hvis Kunden kontakter November Firsts Support herom i stedet for via Handelsportalen, kan der forventes en længere svarfrist, og er denne henvendelse vedrørende ændringer, kan der forventes assistance herom eller foretages hurtigst muligt. 

En sådan ajourføring og opdatering medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Kundens forpligtigelser overfor November First, herunder giver sådanne ændringer ikke Kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for November First.  

Kunden er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte.  

   

Kunden er forpligtet til at foretage løbende opdatering af fuldmagtsforhold samt af tildelte brugerrettigheder. November First kan ikke blive holdt ansvarlig for transaktioner, som er gennemført og/eller godkendt af personer, som fejlagtigt ikke er slettet fra meddelte fuldmagtshavere af Kunden. Ligeledes kan November First ikke holdes ansvarlig for, at fuldmagtshavernes oplysninger ikke er ajour. 

 

4.10 Oplysninger, der stilles til rådighed  

I forbindelse med en transaktion vil November First stille følgende informationer til rådighed for Kunden:  

 • Bekræftelse på transaktionens indgåelse med oplysninger som listet i punkt 4.7.1 ovenfor 
 • Ændring af status på betalingen ved modtagelse af aftalt beløb fra Kunden 
 • Notifikation om, at afviklingen af transaktionen er gennemført af November Firsts korrespondentbank. 

Kunden har fri adgang til en opdateret oversigt over Kundens gennemførte transaktioner i November Firsts Handelsportal, der viser status på de enkelte transaktioner. 

Kunden har til enhver tid i løbet af aftaleforholdet ret til efter anmodning at modtage nærværende Betingelser på papir eller andet varigt medium. Disse er ligeledes altid tilgængelig for Kunden på dennes November First konto nederst i venstre hjørne.  

Kunden kan, ved afgivelse af modtagerens e-mail, sammen med betalingsoplysningerne, automatisk sende notifikation om betaling, i samme øjeblik betalingen afsendes til endelig modtager.  

 

4.11 Kundens kontrol af transaktioner  

Kunden er forpligtet til løbende at føre kontrol med indgåede transaktioner ved hjælp af bekræftelser, handelsnotaer og/eller November Firsts oversigt over gennemførte transaktioner på handelsportalen. Hvis der er foretaget uautoriserede eller fejlagtige posteringer på oversigten, skal Kunden hurtigst muligt og senest 1 måned efter transaktionens gennemførelse reklamere over for November First for at bevare sin ret til at gøre indsigelse. En transaktion, der er sket uberettiget eller fejlagtigt, vil blive tilbageført, såfremt der er sket rettidig reklamation.  

Dette er dog ikke tilfældet, såfremt Kunden har misligholdt sin forpligtigelse til at vedligeholde fuldmagtshavere og brugere på Handelsplatformen og sikre, at oplysninger og informationer er korrekte og opdaterede. I så fald bærer November First intet ansvar.   

 

4.12 Kundens øvrige forpligtelser  

Kunden er forpligtet til at holde alle afgivne oplysninger ajour via portalen, herunder adresse, kontrol- og ejerstrukturer, kontonumre (herunder SWIFT og IBAN) kontaktdetaljer, navn på administrator og fuldmagtsforhold.  

Kunden sikrer at oplysninger eller materiale, der uploades af Kunden ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder stødende materiale, eller materiale der er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.  

Kunden er forpligtet til at holde adgangskoder fortrolige samt at sikre at disse opbevares sikkert og utilgængeligt for andre end administrator og fuldmagtshaverne. Kunden skal endvidere sikre, at tredjemænd eller andre uberettigede ikke får adgang til Handelsplatformen via Kundens økonomisystem eller Handelsplatformen. Kunden er ansvarlig for alle afgivne ordrer og for nøjagtigheden af alle oplysninger, der sendes fra Kunden ved brug af Kundens navn, adgangskode eller enhver anden personlig identifikationsmetode, som anvendes til identifikation af Kunden.  

November First anbefaler Kunden at jævnligt skifte kodeord. 

Kunden er uberettiget til at udleje, lease, viderelicensere eller bemyndige kopiering af hele eller dele af softwaren tilknyttet til Handelsplatformen og www.novemberfirst.com. Ydermere garanterer Kunden, at enhver bruger er indforstået med ikke at ville krænke, foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde konvertere softwaren til almindelig læselig eller maskinlæselig form, ligesom Kunden garanterer at ville afstå fra at ville assistere andre heri. Kunden skal give November First besked om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af November Firsts immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug, som Kunden får kendskab til ved Kundens brug af November Firsts platform. 

Kunden garanterer, at Kundens brug af November Firsts ydelser ikke sker uretmæssigt på en måde, som kan skade November Firsts navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.  

Såfremt Kunden oplever tekniske problemer som følge af virus, cyberangreb eller lignende, må Kunden ikke tilgå Handelsplatformen. I stedet oplyses November First herom, og November First vil forsøge at hjælpe Kunden bedst muligt, og kan manuelt gennemføre transaktioner efter Kundens instrukser mod vederlag, jf. den gældende prisoversigt. 

Kunden er indforstået med ikke at måtte bruge Handelsplatformen til ulovlige aktiviteter, som eksempelvis at foretage transaktioner i strid med Hvidvaskloven eller anden lovgivning, ligesom Kunden ikke må overføre vira eller anden ondsindet kode til Handelsplatformen eller andre tjenester drevet af November First. Dertil kommer, at Kunden alene må anvende egne individuelle bruger log-in oplysninger.  

Kunden er selvstændigt ansvarlig for enhver aktivitet, som foregår ved Kundens log-in i Handelsplatformen.  

Hvis adgangskoden indtastes forkert fem gange, spærres adgangen til Handelsplatformen automatisk. 

Ny adgangskode kan rekvireres ved at tilgå www.novemberfirst.com

 5. Åbningstider og support 

Man kan kontakte November First vedr. aktive betalinger mandag til torsdag mellem kl. 08.30 – 16.00 og fredag mellem 8.30 - 15.30 på alle hverdage, der ikke er bankhelligdage. Support vedr. funktionalitet eller kundeforholdet leveres skriftligt medmindre kundeforholdet er oprettet via en af vores partnere.  

 

Support leveres i op til 30 minutter per måned per Kunde. Såfremt der ønskes yderligere assistance, forbeholder November First sig retten til at kunne fakturere kunden herfor ud fra en standard timetakst jf. prisoversigten. 

 6. Transaktionsdata

Når November First gennemfører overførsler i overensstemmelse med Kundens instrukser, udføres de nødvendige posteringer direkte til portalen og/eller via interface til Kundens ERP- og økonomisystemer samt til 3. parts system via integration gennem November Firsts API. 

 7. Priser og gebyrer 

7.1 Valutakurser og marginaler  

November First kan indgå aftale med forskellige finansielle virksomheder, der løbende via Handelsplatformen stiller valutakurser til rådighed for November Firsts kunder. November First vil tillægge en marginal på de udbudte valutakurser. Betalinger lagt til betaling i fremtiden, vil November First eksekvere betalingen som instrueret af Kunden jf. 4.1. November First vil altid i videst muligt omfang eksekvere indenfor den aftalte valutamarginal i forbindelse med gennemførelse af en transaktion.  

November First oplyser Kunden om valutakurs i realtid ved indgåelse af en transaktion.  

 

7.2 Gebyrer  

November First pålægger et transaktionsgebyr på de enkelte transaktioner. November First vil altid gøre Kunden opmærksom på dette med angivelse af gebyrets størrelse i forbindelse med, at aftalen om en transaktion indgås.  

Oftest fordeles omkostninger ved internationale betalinger, så Kunden betaler omkostninger til November First, og modtager betaler omkostninger til sit pengeinstitut. Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis transaktionen videregives gennem flere pengeinstitutter. November First tilbyder muligheden for, at Kunden betaler alle modtagers eventuelle omkostninger i udlandet.  

November First opkræver et mindre administrationsgebyr, såfremt en transaktion afvises af en korrespondentbank på grund af forkerte settlement instrukser angivet af Kunden. Gebyret vil blive beregnet ud fra den tid, der skal bruges af November First til at løse problemet baseret på en fast timepris, der fremgår af November Firsts prisoversigt tilgængelig på www.novemberfirst.com eller lignende.   

Såfremt Kunden ikke leverer det aftalte beløb på den med November First aftalte konto 
og til aftalte tid vil November First tilbageføre den aftalte handel, og Kunden skal betale November Firsts evt. valutakurstab på transaktionen samt et gebyr, som fremgår af November Firsts prisoversigt tilgængelig på www.novemberfirst.com eller lignende. 

 

7.3 Betaling for serviceydelser  

Ud over hvad der følger af særlig aftale, kan November First tage betaling for serviceydelser, der udføres for Kunden. Det gælder også ved henvendelser om Kundens engagement fra offentlige myndigheder eller andre, hvor November First har pligt til at svare.  

Prisen beregnes som en procentsats eller ud fra November Firsts standard timesatser. En prisoversigt over de til enhver tid gældende timesatser er tilgængelig på www.novemberfirst.com eller lignende.  

 

7.4 Rente og provision  

November First er ikke forpligtet til at:  

 • Forrente nogen kreditsaldo i Kundens favør eller noget andet beløb, som Kunden måtte have stående på en konto tilhørende November First, eller  
 • Afregne nogen rente over for Kunden, der er modtaget af November First i relation til sådanne beløb eller i forbindelse med nogen aftale.  

 

7.5 Skatter og afgifter  

I tilfælde af ændret offentlig regulering eller praksis, der medfører at ydelser leveret af November First pålægges nye skatter eller afgifter, kan November First uden varsel opkræve disse direkte hos Kunden. 

Tilsvarende gælder ved ændring eller ophør af eksisterende skatter eller afgifter.  

 8. Kommunikation 

8.1 Elektroniske meddelelser  

I henhold til disse Betingelser kan November First kommunikere med Kunden i elektronisk form på dansk eller engelsk. Al kommunikationen sker gennem Handelsplatformen eller via e-mail. Undtaget er dog oplysninger, som ifølge den til enhver tid gældende lovgivning, skal sendes ved brev eller på anden måde.  

Fortrolige eller følsomme personoplysninger skal ifølge Databeskyttelsesforordningen sendes krypteret. Såfremt Kunden ikke kan sende krypteret e-mail, kan Kunden kontakte November First herom for assistance. 

November First behandler personoplysninger med passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Der henvises til November Firsts Privatlivspolitik.  

 

8.2 Sprog  

November First forbeholder sig ret til at kommunikere med sine kunder på både dansk og engelsk.  

 9. Accept af markedsrisici, systemfejl, mv. 

9.1 Kurssvingninger  

Kunden anerkender, accepterer og forstår, at: 

 • Når Kunden instruerer November First om at indgå en transaktion, er ethvert udbytte eller tab som følge af svingninger i valutakurser, herunder ved fremtidige betalinger, udelukkende Kundens ansvar og risiko, og  
 • Kunden garanterer, at Kunden er villig og i stand til, økonomisk og på anden måde, at påtage sig risikoen ved handel med spekulative investeringer.  

 

9.2 Forsinkelse  

November First tilbyder Kunden realtidspriser baseret på tilbud indhentet fra November Firsts samarbejdspartnere. På grund af forsinket transmission mellem Kunden og November First kan en pris, der er tilbudt af November First have ændret sig, før en ordre fra Kunden modtages af November First.  

Såfremt en pris måtte have ændret sig udover den af November Firsts fastsatte tolerancegrænse for valutaudveksling, vil Kunden blive bedt om at indhente nyt tilbud.   

 

9.3 Tekniske fejl  

November First påtager sig ikke risikoen for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data eller tab som følge af virusprogrammer eller cyberangreb, Kundens tab eller indirekte tab, udgifter eller omkostninger, som Kunden pådrager sig på grund af fejl i systemet, transmitteringsfejl, fejl som følge af fra Kunden fejlagtige givne oplysninger eller forsinkelser eller lignende tekniske fejl, medmindre November First har udvist grov uagtsomhed i forbindelse hermed.  

November First er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller interagerer med Handelsplatformen. November First kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger eller udført arbejde af tredjepart. Ydermere kan November First ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.  

 

9.4 Brug af korrespondentbanker  

Ved gennemførelse af en udenlandsk transaktion er November Firsts korrespondentbank i udlandet ikke nødvendigvis den samme som betalingsmodtagerens bank. I nogle tilfælde benytter November First udvalgte korrespondentbanker og internationale clearingsystemer til at gennemføre transaktionerne, jf. afsnit 9.6.  

Uanset om Kunden, November First eller dets samarbejdspartnere har valgt korrespondent- banken, er November First uden ansvar for mulige fejl fra den benyttede banks side og for dennes soliditet. De retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for November Firsts aftale med det udenlandske pengeinstitut, gælder tilsvarende også for Kunden.  

 

9.5 Kundens Risiko ved benyttelse af November Firsts betalingstjenester i tilfælde af konkurs og overgang af risiko mellem involverede parter 

For at oppebære November Firsts licens som betalingsinstitut fra det Danske Finanstilsyn, kræver LBKG nr. 53 om betalinger, som November First er underlagt, at November First, dels stiller solvens som sikkerhed for kunders eventuelle tab på betalinger, og dels gennemfører betalinger på vegne af kunder via segregerede konti – såkaldte sikringskonti. Hermed sikres Kundens midler mod kreditorforfølgning i tilfælde af November First går konkurs. 

November First overholder alle lovmæssige krav og efterlever de påkrævede politikker og procedurer, man er underlagt af Finanstilsynet. Det indebærer følgende for Kundens risici ved at benytte November First til betalinger ved konkurs: 

 • Et betalingsinstitut som November First A/S skal ifølge lov om betalinger sikre de midler, der overføres fra Kunden, som led i gennemførelse af en betalingstransaktion. Hos November First A/S, sikres midlerne ved, at disse placeres på en særskilt konto, en såkaldt sikringskonto, hos SEB (Skandiviska Enskilda Banken), hvorved Kundens midler er sikret ved en eventuel konkurs af November First A/S. Kurator vil således ikke på vegne af kreditorer kunne gøre udlæg i Kundens indbetalinger. Kunders indbetalinger vil i stedet enten overføres til endelig modtager eller tilbageføres til Kunden. 

 

9.6 Kundens risici ved konkurs hos November Firsts Bankpartner 

November First A/S samarbejder med SEB – Skandinaviska Enskilda Bank. Banken er en af de største banker i Europa på valutaområdet, hvorved November First kan sikre fordelagtige valutakurser for sine kunder. Banken er endvidere udpeget som svensk SIFI (Systematically Important Financial Institution), hvorfor der er yderligere krav til deres solvens og finansielle beredskab. Dette reducerer risikoen for November Firsts kunder.  

 

Kundens risiko i forbindelse med eventuel konkurs af SEB, relaterer sig til det øjeblik hvor Kunden har overført beløb til November Firsts konto i SEB, og SEB måtte gå konkurs. De europæiske regler for kapitalmarkeder sikrer, at alle betalinger fra November First anses for at være i transit, og derfor skal afvikles inden en konkurs effektueres. 

 

9.7 Kundens risici efter afsendelse af betaling til endelig modtager 

Reglerne for kapitalmarkeder sikrer endvidere, at betalinger som November First initierer fra/til SEB’s partner banker om udførelse af betaling til endelig modtager, betragtes i ”transit”, hvilket betyder at betalinger skal eksekveres inden konkurs indtræffer. 

 

Som SIFI er SEB forpligtet til løbende at monitorere sine korrespondentbankers ”sundhed” og router således betalinger baseret på dette. 

 10. Kundens erstatningsansvar 

Såfremt Kunden har handlet svigagtigt, har undladt at give November First underretning om uregelmæssig eller uberettiget brug af Handelsplatformen eller ikke har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med en transaktion, eller hvad der følger af disse betingelser, er November First berettiget til at kræve erstatning fra Kunden for et hvert tab, som November First pådrager sig som følge heraf.  

Kunden er erstatningsansvarlig over for November First i relation til og for transaktioner, der gennemføres ved anvendelse af Kundens adgangskode, uanset om sådan anvendelse er uberettiget.  

Kunden er efter almindelige fuldmagtsregler erstatningsansvarlig over for November First for tab, som November First måtte lide som følge af modtagelse af instruktioner fra en person, der (udtrykkelig eller stiltiende) har fuldmagt til på Kundens vegne at give instruktioner til November First.  

 11. Foranstaltninger 

11.1 Overvågning og kontrol  

November First overvåger samtlige kundeforhold løbende blandt andet i henhold til Hvidvasksloven. November First er forpligtiget til at foretage forskellige vurderinger og kontrol af kunder, hvorfor løbende opdatering af oplysninger er nødvendig.   

Dette kan bl.a. omfatte ændringer i Kundens kontrol- og ejerstruktur, Kundens transaktionsmønstre mv. November First overvåger herudover samtlige transaktioner én for én i forhold til modtager af overførslen, som kontrolleres i forhold til de officielle sanktionslister, som f.eks. EU’s database over finansielle sanktioner og Udenrigsministeriets liste over sanktionerede enheder og/eller lande samt politisk eksponerede personer (PEP). Hvis Kunden overfører beløb til beløbsmodtagere, der er registreret på sådanne lister, kan overførslen blive forsinket, stoppet, og beløbet kan eventuelt blive indefrosset. I tilfælde af at November First måtte konstatere forhold, der virker mistænkelige i relation til hvidvask og/eller finansiering af terrorisme skal og vil November First i henhold til Hvidvasklovens §26 omgående anmelde forholdet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.  

 

11.2 Spærring og nedlukning 

November First er ved leveringen af sine ydelser, berettiget til at tage de forholdsregler, som November First efter sit rimelige skøn anser for nødvendige og rimelige for at sikre overholdelsen af markedsregler og lovgivningen i øvrigt. 

November First er berettiget til permanent eller midlertidigt, helt eller delvist, at spærre Kundens adgang til Handelsplatformen. De tilfælde, hvor November First er berettiget til at disponere således, omfatter, men er ikke indskrænket til, når:  

 • Kunden ikke svarer på henvendelser fra November First omkring dokumentation eller spørgsmål, herunder opdatering af Kundeoplysninger 
 • Kunden ikke har gennemført betalinger i en længere periode og November First konkret vurderer, at Kunden skal deaktiveres af sikkerhedsmæssige årsager    
 • November First er af den opfattelse, at der forekommer unormale handler, eller  
 • November First ikke er i stand til at beregne priser i forbindelse med den relevante transaktion, fordi de relevante markedsoplysninger ikke er tilgængelige eller forældede.  

 

November First underretter Kunden om spærringen og årsagerne hertil inden spærringen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart derefter. 

Når årsagerne til spærringen ikke længere er til stede, ophæves denne, og Kunden vil umiddelbart derefter atter have adgang til Handelsplatformen.  

  

11.3 Optagelse af samtaler  

For at sikre dokumentation for aftalte transaktioner og korrekt betjening af Kunden, kan November First optage telefonsamtaler. Kunder bliver informeret særskilt herom. Der henvises endvidere til November Firsts Privatlivspolitik.  

 

11.4 Krav fra amerikanske myndigheder  

Hvis Kunden overfører penge til udlandet, kan der blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. Den globale elektroniske meddelelsestjeneste for finansielle virksomheder, SWIFT, er blandt andet blevet pålagt løbende at udlevere oplysninger, hvis de amerikanske myndigheder får mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme i henhold til amerikansk lov.  

 12. November Firsts erstatningsansvar 

November First er erstatningsansvarlig, hvis selskabet på grund af uagtsom adfærd eller forsømmelser opfylder sine aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.  

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er November First ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab samt følgeskader, som kan skyldes:  

 • Nedbrud i/manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer, herunder mistede eller beskadigelser af data i disse systemer, eller tab som følge af virusprogrammer, øvrige fejl, driftsforstyrrelser, driftstab, følgeskader eller sikkerhedsbrister, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er November First selv eller en ekstern leverandør eller underleverandør, der står for driften af systemerne.  
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).  
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af November First selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag, også når konflikten kun rammer dele af November First.  
 • Andre omstændigheder, som er uden for November Firsts kontrol, og omstændigheder som November First ikke burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.  
 • November First kan ikke gøres erstatningsansvarlig i tilfælde af misbrug, eller i tilfælde af at det er nødvendigt at spærre Kundens adgang til Handelsplatformen. 

  

November Firsts ansvarsfrihed gælder ikke:  

 • Hvis November First burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. 
 • Hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør November First ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.  

 13. Ændringer og opsigelse af kundeforholdet 

13.1 Ændringer af Betingelserne  

November First er til enhver tid berettiget til at ændre Betingelserne uden varsel. Kunden kan altid tilgå den nyeste version af Betingelserne på Handelsplatformen. Kunden oplyses om væsentlige ændringer ud fra konkrete forhold.  

 

13.2 Ændring af priser  

November First kan uden varsel ændre priser, hvis ændringer skyldes at November Firsts markeds- eller indtjeningsmæssige forhold forandres, herunder:  

 • Omkostningsudviklingen i November First.  
 • En mere hensigtsmæssig brug af November Firsts ressourcer.  

Ændringer oplyses via November Firsts Handelsplatformen og/eller ved tilsendelse af e-mail.  

 

November First er med én (1) måneds varsel berettiget til at ændre abonnementspriser.  

 

13.3 Opsigelse  

November First kan opsige kundeforholdet med én (1) måneds varsel.  

Ved uberettiget brug af Handelsplatformen eller ved Kundens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse Betingelser, kan November First straks og uden varsel opsige enhver aftale om brug af Handelsplatformen og andre tjenester og ydelser leveret af November First.  

I tilfælde af at November Firsts samarbejde med SEB eller underleverandør(er) ophører, og dette ikke overgår med det samme til en ny samarbejdspartner eller underleverandør, forbeholder November First sig retten til at kunne ophøre kundeforholdet automatisk i en kortere periode. Såfremt dette er tilfældet, vil Kunden blive kontaktet herom.   

 

Kunden kan opsige kundeforholdet på de betingelser, der fremgår i den gældende prisoversigt og såfremt der ikke er noget mellemværende mellem Kunden og November First, herunder at alle fordringer fuldt ud er betalt til November First. Kunden kan opsige skriftligt via e-mail til: support@novemberfirst.com.  

 14. Klage, lovvalg og værneting 

14.1 Klagemuligheder  

Hvis en uoverensstemmelse med November First ikke bliver løst til Kundens tilfredshed, kan klage indgives til complaints@novemberfirst.com. Henvendelse kan også ske til:  

 

November First  

Att.: Head of Finance 

Strandgade 98, 3.  

1401 København K  

 

Klager vedrørende November Firsts manglende overholdelse af den finansielle lovgivning, kan indbringes for Finanstilsynet (www.finanstilsynet.dk).  

Klager over November Firsts behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).  

 

14.2 Lovvalg og værneting  

Enhver retlig tvist med Kunden afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.  

 

14.3 Øvrige bestemmelser 

Såfremt en eller flere dele af disse betingelser findes ugyldig, ulovligt eller på anden vis ikke kan gennemføres eller håndhæves, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigt, og de øvrige vilkår og andre aftaler vil forsat gælde fuldt ud. November Firsts undladelse af at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne aftale udgør ikke afkald herpå eller på andre bestemmelser eller vilkår. November First er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes forhold, der ligger uden for November Firsts kontrol.   

Kunden giver November First ret til at træffe de foranstaltninger, som November First anser for rimelige, nødvendige eller hensigtsmæssige for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af disse betingelser samt til enhver tid gældende lov.  

 15. Samtykke til behandling af personoplysninger ved brug af betalingstjenesten

Ved brug af November Firsts betalingstjeneste, gives der ved accept af Betingelserne samtykke til, at personoplysninger behandles. Oplysningerne bruges til at stille betalingstjenesten til rådighed og gennemføre transaktioner ud fra Kundens instruks. 

Samtykket kan altid tilbagekaldes, men det vil have den konsekvens, at November Firsts ydelser ikke længere kan benyttes. 

Personoplysninger der behandles som led i udbydelsen af betalingstjenesten kan f.eks. være navn, kontooplysninger, oplysninger om transaktioner, brugsoplysninger og oplysninger om modtagere. 

November First kan behandle oplysninger til brug for forebyggelse, efterforskning, retshåndhævelse og opdagelse af misbrug eller svig, eller hvis behandlingen er hjemlet ved anden lov, uanset om der foreligger samtykke. 

Oplysningerne behandles og bruges i overensstemmelse med November Firsts Privatlivspolitik og den gældende lovgivning, herunder de databeskyttelsesretlige regler, hvorefter November First er forpligtet til at have et gyldigt grundlag for alle behandlinger af personoplysninger. 

 

16. Oplysning om kundeforholdet   


16.1 Indhentning og brug af virksomheds-/personoplysninger  

November First er i henhold til Hvidvaskloven forpligtet til at indhente visse oplysninger om Kunden. Dette gælder bl.a. navn, og cpr-nummer på reelle ejere. Derfor bedes bl.a. om kopi af pas, kørekort og sundhedskort som dokumentation.  

Derudover indhentes navn, telefonnummer og e-mail på kontaktpersoner hos kunderne. 

Det er Kundens ansvar at holde virksomhedens data registeret ved Erhvervsstyrelsen ajour.  

  

Virksomheder/personer registreret i November First har altid ret til indsigt i, hvilke data der er registreret om personen samt ret til at bede November First slette disse medmindre November First i henhold til gældende lov er nødt til at opbevare data i en given periode.  

 

16.2 Indhentning af oplysninger om betalinger  

I forbindelse med betalingsformidling indhenter November First oplysninger fra indbetalere, forretninger, pengeinstitutter med flere med henblik på at gennemføre betalinger, overholde gældende lovgivning samt udarbejde betalingsoversigter mv.  

 

16.3 Videregivelse af oplysninger  

Oplysninger om kundeforhold videregives kun med Kundens samtykke eller digitale accept, eller hvor November First er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Kunden er indforstået med, at November First uden ansvar over for Kunden, forbeholder sig ret til at videregive data og/eller oplysninger til retshåndhævelsesmyndigheder, statslige myndigheder og/eller tredjepart, såfremt November First finder dette rimeligt, nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af disse Betingelser. 

November First kan behandle og videregive oplysninger, når det er nødvendigt:  

 • Til gennemførelse eller korrektion af en transaktion,  
 • Til retshåndhævelse eller for at hindre misbrug af systemet,  
 • For November Firsts rådgivning af en betalingsmodtager med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af Handelsplatformen, såfremt de oplysninger, der frembringes, alene angår, hvilke typer transaktioner Kunden foretager, eller  
 • For November Firsts tilpasning af systemet, således at dette er sikkert, effektivt og tids-  

svarende, og der ikke frembringes oplysninger på enkeltbrugerniveau.  

 

Oplysninger videregives til følgende:  

 • I forbindelse med transaktioner videregiver November First oplysninger om afsender til betalingsmodtagere, samarbejdspartnere og korrespondentbanker i overensstemmelse med gældende lovgivning.  
 • Returnering af transaktionsdata til ERP-systemer eller 3.parts applikationer udviklet med November Firsts API, som Kunden har tilvalgt til Handelsplatformen.   
 • Der videregives oplysninger til offentlige myndigheder, hvor November First er forpligtet hertil, f.eks. i medfør af Skattekontrolloven.  
 • Hvis Kunden misligholder sine forpligtelser over for November First, kan indberetning herom ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. 

Der henvises endvidere til November Firsts Privatlivspolitik, hvor der også kan læses mere om den registreredes rettigheder efter de databeskyttelsesretlige regler.  

 • Spørgsmål vedr. handelsbetingelser: compliance@novemberfirst.com
 • FT-nummer: 22017
 • Senest opdateret 12. december 2023